Privacyverklaring Cliënten CareFree

Persoonsgegevens bij CareFree dd 22 juni 2018
Uw privacy is voor CareFree van groot belang. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. Hierin staat ook dat wij aan moeten kunnen tonen dat wij ons aan de wet houden en zijn wij verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. In deze verklaring hebben wij op beknopte wijze de verplichtingen van CareFree en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) beschreven.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar ons volledige privacy-beleid.

Wat betekent de privacyverklaring
In het kort houdt dit in dat wij de verantwoordelijkheid hebben te vertellen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. Uitgangspunt daarbij is dat we alleen persoonsgegevens gebruiken indien dat noodzakelijk is en natuurlijk op een veilige manier.

Uw gegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wet op dit gebied is de Europese General Data Protection Regulation (GPDR), in Nederland gehandhaafd als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. In onze organisatie werken zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. U heeft bij ons uw eigen dossier.

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de zorgverlening aan u, daarvoor vragen wij uiteraard via de zorgovereenkomst uw toestemming. Wij gebruiken uw gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Daarnaast zullen wij u zo nu en dan informeren over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig.
In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties.
Wanneer u informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u een reactie te kunnen geven.
Wanneer CareFree een gerechtvaardigd belang heeft om gegevens te verzamelen en vast te leggen, mag dit zonder toestemming worden gedaan. Denk dan bijvoorbeeld aan agressief gedrag dat voor onze medewerkers van belang is om te weten.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen.
Het dossier/zorgplan vult zich gedurende de periode dat de cliënt bij CareFree in zorg is.

Veiligheidsmaatregelen
Wij hebben uitgebreide organisatorische en technische beveiligingsmaatregelingen getroffen om uw gegevens te beschermen. Alle computers en medische programma’s zijn beschermd met een wachtwoord. Uw medische gegevens bewaren wij gedurende 15 jaar. Uw gegevens bewaren wij langer wanneer dit nodig is voor het leveren van verantwoorde zorg.
Wij geven aan derden de opdracht om voor ons uw persoonsgegevens te verwerken voor de hierboven genoemde doeleinden door middel van de door ons gekozen cliëntportalen/applicaties. Uw gegevens blijven uiteraard geheel vertrouwelijk. Wij leggen altijd contractueel vast dat zo’n derde organisatorische en passende technische en beveiligingsmaatregelen neemt.

Uw rechten
U heeft rechten ten aanzien van uw dossier:
Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen;
Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen van een eigen verklaring in uw dossier;
Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden).
De door u gegeven toestemming voor (een bepaalde) verwerking kan uiteraard door u worden ingetrokken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Het kan voorkomen dat de situatie zich voordoet dat de privacyverklaring moet worden gewijzigd. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk daarom regelmatig of er nieuwe versies zijn. TSN zal tevens wijzigingen apart aankondigen.

Vragen of kritiek
Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw dossier kunt u terecht bij uw zorgverlener.
Als u vragen hebt over uw rechten, niet tevreden bent over hoe wij hieraan uitvoering geven, of specifieke vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Functionaris gegevensbescherming van CareFree:
Yvette Vosmer (thuiszorg@carefreenow.nl)
Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij kunnen u ook vragen om u te legitimeren en een formulier in te vullen.

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
https://hulpbijprivacy.nl/